tổ chức Organisation 組織介紹(组织介绍)


Giải Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu là một tổ chức phi lợi nhuận có ðãng bộ với chính phủ Úc (số A0056321F). Giải được tổ chức hằng nãm với mục ðích tạo mối lien lạc và than ái giữa những người yêu thích bộ môn Cờ Týớng. Hội được lãnh ðạo bởi một nhóm gồm những người nhiệt tâm và gắn bó với nhau trong việc tổ chức giải mỗi nãm.

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

澳大利亞象棋友誼錦標賽組織,或稱為“澳大利亞友誼象棋錦標賽組織”;英文名稱為:AUSTRALIA FRIENDSHIP CHESS TOURNAMENT INC,縮寫為“AFCT”。 澳大利亞象棋友誼錦標賽組織是澳大利亞政府註冊的非牟利機構,澳大利亞政府註冊編號:A0056321F。澳大利亞象棋友誼錦標賽組織每年舉辦一次全國象 棋錦標賽,來促進象棋愛好者之間的友誼。錦標賽由亞裔象棋愛好者負責舉辦來和其他愛好者發展友誼。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>