TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT TỪ THIỆN NĂM 2016

Hình ảnh của những người đã được giúp đỡ qua Chương Trình Từ Thiện của Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu 2016.

 TUONG-TRINH-1TUONG-TRINH-2TUONG-TRINH-3TUONG-TRINH-4TUONG-TRINH-5TUONG-TRINH-6TUONG-TRINH-7TUONG-TRINH-8

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in tin tức News, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply