2016 TOURNAMENT – LIST OF PLAYERS

1. Huong Tran

2. Chang Ming Wu

3. Hoang Duong

4. Pham Ngoc

5. Tran Bac Hien

6. Nguyen Duc Si

7. Liu Qin

8. Wilson Li

9. Cam Xuong

10. To Tu Hung

11. Nguyen Van Van

12. Tuan Nguyen

13. Tang Duong

14. Binh Nguyen

15. Nguyen Ngoc Thach

16. Phi Ho

17. Duc Dao

18. Hoang Le

19. Huy Le

20. Huynh Huu Hanh

21. Peter Yab

22. Hua Thanh Khai

23. Khanh Nguyen

24. Vu Nguyen

25. Lam Quoc Viet

26. George Lu

27. Ly Thuong Hong

28. Ngo Van Phat

29. Ut Le

30. Tri Nguyen

31. Zongyu Cheng

32. Tran Gia Long

33. Phuong Danh

34. An Duong

35. Alfred Cheung

36. Dao Trieu

37. Dinh Quoc An

38. San

39. Son Vu

40. Pham Nguyen Bao

41. Tran Huu Ngang

42. Nguyen Hoai

43. Khoa Tran

44. Ngo Quoc Tuan

45. Kang Y Chai

46. Sun

47. Hy Can

This entry was posted in English Version, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply