Monthly Archives: July 2013

KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY & TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG -5

Khoa Học Phương Tây và Triết Học Phương Đông
Bài 5: Hư Không, Hữu Hạn và Vô Hạn (tiếp theo)

Kiều Tiến Dũng

Biết được cái không là nhận thức được chân không.  Từ chân không hiện bày ra cái gọi là có.  Đây … Continue reading

Posted in Tiến Sĩ KIỀU TIẾN DŨNG | Leave a comment

NGUYEN VAN VAN vs NGUYEN NGOC THACH

AT SPRINGVALE SOUTH

ON SATURDAY 13.7.2013

NGUYEN VAN VAN (RED) WINS nGUYEN NGOC THACH.

Posted in học tập Learning, Việt Vietnamese | Leave a comment

KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY & TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG-4

TIẾN SĨ KIỀU TIẾN DŨNG
Bài 4: Hư Không, Hữu Hạn và Vô Hạn
Trong cái gọi là “hư không” trong ngoặc kép đã sẵn hàm chứa cái vô hạn. Đây không phải chỉ là ghi nhận của Kinh … Continue reading

Posted in Tiến Sĩ KIỀU TIẾN DŨNG | Leave a comment

KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG -3

Tác giả: Tiến sĩ KIỀU TIẾN DŨNG

BẤT BIẾN VÀ TUYỆT ĐỐI

Khi vua Ptolemy hỏi nhà toán học Euclid coi có con đường dễ dàng nào để mình học toán hay không, thì Euclid trả lời rằng: “Thưa bệ hạ, không có … Continue reading

Posted in Tiến Sĩ KIỀU TIẾN DŨNG | Leave a comment

HOW I TEACH CHESS TO CHILDREN

HOW I TEACH XIANGQI (CHESS) TO CHILDREN IN AUSTRALIA.

MASTER IRENE HUANG

Yesterday I met Tom (Thong) Tran, chairman of committee of Australia Friendship Chess Association. Knowing this wonderful xiangqi website, I am happy to give few words about me on … Continue reading

Posted in English Version, Learning | Leave a comment