HÌNH ẢNH NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT NHẬN TIỀN

NHỮNG HÌNH ẢNH SAU ĐÂY CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TỪ NGƯỜI PHỤ TRÁCH CHUYỂN TIỀN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT.
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in Người Khuyết Tật, từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply