THƯƠNG PHẾ BINH 9: LƯƠNG VĂN SẮT

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 9: LƯƠNG VĂN SẮT:

Hiện sống tại Măng Thít, Vĩnh Long.

Liệt bán thân. Rất yếu. Bịnh thường xuyên. Rất nghèo.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply