THƯƠNG PHẾ BINH 8: LÊ VĂN BA

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 8: LÊ VĂN BA:

Sinh năm 1937. Hiện sống tại Huế, Thừa Thiên.

Cụt hai chân trên gối. Nhà rất nghèo.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply