THƯƠNG PHẾ BINH 5: TRẦN BỔNG

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 5. TRẦN BỔNG:

Hiện sống tại Xuyên Mộc, Bà Rịa.

Cụt chân phải. Từ tháng 9 năm 2011 bị liệt. Sống trong rẩy với con gái. Con gái có 3 con, lớn nhất 12. Rất nghèo.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply