THƯƠNG PHẾ BINH 4: NGUYỄN QUANG BAN

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 4. NGUYỄN QUANG BANG:

Hiện sống tại Xuyên Mộc, Bà Rịa.

Cụt chân phải. Liệt chân trái.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply