THƯƠNG PHẾ BINH 1: NGUYỄN NGỌC ĐỨC

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 1. NGUYỄN NGỌC ĐỨC:

Địa chỉ: Huyện Châu Đức, Bà-Rịa

Cụt hai tay. Mù hai mắt.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply