THƯƠNG PHẾ BINH 12- HỒ VĂN HÙNG

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 12. HỒ VĂN HÙNG:

Sinh năm 1955 Địa chỉ: Măng Thít, Vĩnh Long. Thương tật: Cụt hai chân
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply