THƯƠNG PHẾ BINH 13: LÊ THANH VÂN

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 13. LÊ THANH VÂN:

Địa chỉ: Măng Thít, Vĩnh Long. Thương tật: Bị thương mất nửa hộp sọ và nhiếu vết thương khác. Điếc. Tình trạng hiện nay: Sống nhờ con gái.
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply