THƯƠNG PHẾ BINH 17: PHẠM THÀNH TÀI

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 17. PHẠM THÀNH TÀI:

Địa chỉ: quận Thăng Bình, Quảng Nam. Thương tật: Bị liệt hai chân Tình trạng hiện nay: Trước đây có mẹ chăm sóc, nhưng cụ đã bị stroke và cũng bị liệt nằm một chỗ.
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply