THƯƠNG PHẾ BINH 11: TRỊNH VĂN CANG

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 11. TRỊNH VĂN CANG:

Địa chỉ: Măng Thít, Vĩnh Long. Thương tật: Cụt một chân. Tình trạng hiện nay: Không vợ con, sống sát bên lò gạch nên sức khỏe rất kén vì bụi bặm.
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply