Monthly Archives: January 2012

Video of Fourth Australia Friendship Chess Tournament

Here is the attachments of this Post

Posted in Cambodian Version, English Version, Hình ảnh và Video Photo and Video, Home, Photo and Video, Photo and Video (in Cambodian), Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 相片和錄像 Photo and Video | Leave a comment

Hình ảnh 相片 Photo of Third Australia Friendship Chess Tournament 31/12/2010 – 01/01/2011

Here is the attachments of this Post

Posted in Cambodian Version, English Version, Hình ảnh và Video Photo and Video, Photo and Video, Photo and Video (in Cambodian), Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 相片和錄像 Photo and Video | Leave a comment

Hình ảnh 相片 Photo of Second Australia Friendship Chess Tournament

Here is the attachments of this Post

Posted in Cambodian Version, English Version, Hình ảnh và Video Photo and Video, News, Photo and Video, Photo and Video (in Cambodian), Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 相片和錄像 Photo and Video | Leave a comment

tổ chức Organisation 組織介紹(组织介绍)

Giải Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu là một tổ chức phi lợi nhuận có ðãng bộ với chính phủ Úc (số A0056321F). Giải được tổ chức hằng nãm với mục ðích tạo mối lien lạc và than ái giữa … Continue reading

Posted in Cambodian Version, câu chuyện Story, English Version, Home, Liên Hệ 聯絡(联络) Contact, News, News (in Cambodian), Story, tin tức News, tổ chức Organisation 組織介紹(组织介绍), Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 最新棋訊 News, 棋人棋事 Story | Leave a comment

Final Game Record of Fourth Australia Friendship Chess Tournament 31/12/2011

Final Game Record of Fourth Australia Friendship Chess Tournament 31/12/2011 Written by Michael ChungMr Duy Le got the Champion, Mr Zhao Jun (Zhao Wenshan) got the Runner-up, and Grand Master George Lu got the Second Runner-up. The … Continue reading

Posted in Cambodian Version, English Version, Games Records, Games Records (in Cambodian), giải đấu ghi Games Records, học tập Learning, Learning, Learning (in Cambodian), News, News (in Cambodian), tin tức News, 中文版 Chinese, 學下棋 Learning, 對局棋譜 Games Records, 最新棋訊 News | Leave a comment

2012 TOURNAMENT RANKING (BẢNG SẮP HẠNG)

AUSTRALIA FRIENDSHIP CHESS TOURNAMENT 2012

4th Time in Victoria, Australia

RANKING

Champion: DUY LE

Runner Up: ZHAO

Second Runner Up: GEORGE LU

4th Place: CHANG MING WU

5th Place: TRAN BAC HIEN

6th Place: SHI JIE ZHU

7th Place: QIN LIU

8th Place: WEI DONG SHEN

9th Place: SUN SHUN CHIH

10th … Continue reading

Posted in English Version, News, tin tức News, Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 最新棋訊 News | Leave a comment